REGULAMIN KONKURSU „MALEDIWY ZA DYCHĘ”

(dalej: Regulamin)

podstawowe ZASADY

A. W konkursie nagrodzimy uczestników, którzy prześlą najciekawsze, najbardziej kreatywne i nowatorskie rozwiązanie zadania: „Wymyśl slogan reklamowy dla Letyshops”.

B. Aby zgłosić się do konkursu należy dokonać jednorazowo zakupu na kwotę minimum 10 zł w jednym ze sklepów dostępnych na platformie Letyshops i otrzymać za ten zakup cashback.

C. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są od dnia 5 listopada 2021 r. do 20 grudnia 2021 r. przy czym zakupu należy dokonać w terminie 5 listopada 2021 r. do 17 grudnia 2021 r.

D. Do konkursu można zgłosić się poprzez platformę Letyshops dostępną pod adresem https://letyshops.com/pl.

E. Zwycięzców wybierzemy do dnia 11 stycznia 2022 r.

F. Konkurs organizuje SUN GROUP sp. z o.o. sp.k., ul. Pilska 8, 64-850 Ujście (dalej: Organizator).

G. Zleceniodawcą jest LETYSHOPS KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG, AKACOS ÚT 15 2161 CSOMÁD (dalej: Zleceniodawca).

szczegółowe ZASADY

Poniżej można zapoznać się z bardziej szczegółowymi zasadami konkursu „MALEDIWY ZA DYCHĘ” (dalej: Konkurs). Opisane zostały zwłaszcza warunki zgłaszania udziału, specyfikacja nagród, procedura wyboru zwycięzców, postępowanie reklamacyjne i zasady przetwarzania danych związane z organizacją Konkursu.

1. JAK ZGŁOSIĆ udział

1.1. Udział w Konkursie może wziąć pełnoletnia osoba fizyczna, o pełnej zdolności do czynności prawnych i zamieszkała w Polsce, która dokonuje zakupu w celach niezwiązanych w prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego) (dalej: Uczestnik).

1.2. W Konkursie premiowany jest jednorazowy zakup o wartości minimum 10 zł w jednym ze sklepów dostępnych na platformie Letyshops (dalej: Zakup promocyjny), za który Uczestnik otrzymał cashback. Przez otrzymanie cashbacku należy rozumieć status cashbacku o treści „oczekujące” (dalej: Cashback).

1.3. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien spełnić łącznie następujące warunki:

1.3.1. zarejestrować się lub zalogować się na platformie Letyshops dostępnej pod adresem https://letyshops.com/pl (dalej: Platforma),

1.3.2. w okresie sprzedaży promocyjnej (tj. 5 listopada 2021 r. od godziny 00:00:00 do 17 grudnia 2021 r. do godziny 23:59:58) dokonać Zakupu promocyjnego (tj. jednorazowy zakup o wartości minimum 10 zł w jednym ze sklepów dostępnych na Platformie),

1.3.3. w okresie od 5 listopada 2021 r. od godziny 00:00:00 do 20 grudnia 2021 r. do godziny 23:59:58 uzyskać za Zakup promocyjny Cashback,

1.3.4. w okresie od 5 listopada 2021 r. od godziny 00:00:00 do 20 grudnia 2021 r. do godziny 23:59:58 przesłać zgłoszenie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego udzielając odpowiedzi na zadanie konkursowe: „Wymyśl slogan reklamowy dla Letyshops”(dalej: Odpowiedź).

1.4. Wykonanie przez Uczestnika działań opisanych w pkt 1.3. Regulaminu zwane jest zgłoszeniem (dalej: Zgłoszenie). Niespełnienie któregokolwiek z warunków Regulaminu, w tym wskazanych w pkt 1.3. Regulaminu spowoduje, że Organizator nie weźmie danego Zgłoszenia pod uwagę przy przyznawaniu nagród.

1.5. Formularz zgłoszeniowy, o którym mowa w pkt. 1.3.4. Regulaminu zostanie aktywowany dla Uczestnika w momencie otrzymania przez Uczestnika Cashbacku, tzn. gdy cashback uzyska przynajmniej status „oczekujące”.

1.6. W odpowiedzi na każde Zgłoszenie wyświetli się komunikat potwierdzający przyjęcie Zgłoszenia. W przypadku, gdyby Uczestnik nie otrzymał takiego potwierdzenia, wówczas zobowiązany jest niezwłocznie skontaktować się z Organizatorem pod adresem konkurs@sungroup.pl , gdyż może to oznaczać, że wystąpił błąd techniczny i zgłoszenie nie zostało zarejestrowane.

1.7. Zgłoszenia dokonane po upływie okresu przewidzianego na zgłoszenia lub niespełniające wymogów określonych w Regulaminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

1.8. Jeden Zakup promocyjny, bez względu na łączną wartość zakupionych produktów upoważnia do wysłania tylko jednego Zgłoszenia. Jeden Uczestnik może przesłać tylko jedno Zgłoszenie, chyba, że przed dniem 17 grudnia 2021 r. godz. 23:59:58 status cashback przypisany do Zakupu promocyjnego zmieni się na „odrzucony”. W takim przypadku Uczestnik może dokonać kolejnego zgłoszenia przy czym dla tego zgłoszenia muszą być spełnione wszystkie warunki opisane w pkt. 1.3. Regulaminu.

1.9. Jeden Uczestnik w ramach swojego udziału w Konkursie może korzystać wyłącznie z jednego konta na Platformie. W ramach udziału w Konkursie z jednego konta na Platformie nie może korzystać więcej niż jeden Uczestnik. Jako konto właściwe dla danego Użytkownika rozumie się wyłącznie to konto, z którego dokonano pierwszego zgłoszenia. Zgłoszenie udziału w Konkursie przez tego samego Uczestnika przy użyciu innego konta stanowi rażące naruszenie Regulaminu i może być podstawą wykluczenia danej osoby z udziału w Konkursie i pozbawienia jej prawa do nagrody.

2. NAGRODY

2.1. Do wygrania w Konkursie są następujące nagrody:

2.1.1. 1 (słownie: jeden) bon turystyczny do wykorzystania w Rainbow na podróż na Malediwy o wartości 40.000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/00) brutto,

2.1.2. 1 (słownie: jeden) laptop Apple MacBook M1 Pro 16/512 16 o wartości 8.700 zł (słownie: osiem tysięcy siedemset złotych) brutto,

2.1.3. 1 (słownie: jeden) telewizor SAMSUNG QE65Q800TAT 65" QLED 8K 120Hz Tizen TV Full Array HDMI 2.1 o wartości 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) brutto,

2.1.4. 3 (słownie: trzy) telefony Iphone 13 pro 128 GB o wartości jednostkowej 5.200 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście złotych 00/100) brutto,

2.1.5. 1 (słownie: jedna) konsola Sony PlayStation 5 825 GB o wartości 4.100 zł (słownie: cztery tysiące sto złotych 00/100) brutto,

2.1.6. 5 (słownie: pięć) hulajnóg elektrycznych Xiomi Mi Electric Scooter Pro 2 o wartości jednostkowej 2.400 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych 00/100) brutto,

2.1.7. 1 (słownie: jedna) suszarka Dyson Supersonic™ Stal/Fuksja o wartości 1.699 zł (słownie: tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) brutto,

2.1.8. 50 (słownie: pięćdziesiąt) voucherów do wykorzystania w serwisie Allegro o wartości jednostkowej 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100).

2.2. Szczegółowe zasady skorzystania z nagród, w tym również termin ich realizacji, mogą określać regulaminy lub wytyczne wydane przez podmioty, które są wystawcami tych nagród (bonu turystycznego lub voucherów) i z którymi laureaci zobowiązani są zapoznać się przed przystąpieniem do realizacji tej nagrody. W razie niewykorzystania lub tylko częściowego wykorzystania przez laureata z bonu lub vouchera, jak również zakupienia towarów lub usług o wartości niższej niż wartość bonu lub vouchera, laureatowi nie przysługuje zwrot wartości tej nagrody lub różnicy pomiędzy jej wartością a wartością rzeczywiście zakupionych towarów lub usług. Natomiast jeśli wartość zakupionych towarów lub usług jest wyższa od wartości pieniężnej wskazanej do wykorzystania w ramach bonu lub vouchera, laureat zobowiązany jest dopłacić kwotę będącą różnicą wartości zakupionych towarów lub usług oraz wartości pieniężnej bonu lub vouchera.

2.3. Uczestnik nie jest zobowiązany do dokonywania żadnych samodzielnych rozliczeń podatkowych w związku z otrzymaniem nagrody w Konkursie, ponieważ wraz z nagrodą zostaje przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości niezbędnej do pokrycia należnego podatku od wygranej w Konkursie (por. pkt 5 Regulaminu).

3. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

3.1. Przy przyznawaniu nagród Organizator bierze pod uwagę Zgłoszenia, które na dzień 2 stycznia 2022 r. nie posiadają statusu cashback „odrzucone”.

3.2. Zwycięzców Konkursu, którzy przesłali najciekawsze Zgłoszenia wyłoni jury składające się z przedstawicieli Organizatora (dalej: Jury). Jury dokona wyboru zwycięzców według własnego uznania, biorąc zwłaszcza pod uwagę kryteria określone w pkt A Regulaminu.

3.3. Do każdej nagrody w Konkursie Jury wybierze również po jednym zwycięzcy rezerwowym, przy czym w pierwszej kolejności Jury wybiera zwycięzców podstawowych dla wszystkich nagród, a następnie zwycięzców rezerwowych dla tych nagród. Uczestnik, który został wybrany jako zwycięzca podstawowy dla jakiejkolwiek nagrody nie może zostać ponownie wybrany jako zwycięzca rezerwowy dla tej samej lub innej nagrody.

3.4. Wybór zwycięzców nastąpi do dnia 11 stycznia 2022 r. Niezależnie od łącznej liczby przesłanych w Konkursie Zgłoszeń, jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę w całym Konkursie.

3.5. W przypadku, gdy spośród przesłanych w Konkursie zgłoszeń nie będzie możliwe wyłonienie liczby zwycięzców odpowiadającej liczbie przewidzianych do wydania nagród (np. z uwagi na zbyt niską liczbę zgłoszeń lub ich niedostateczną jakość w świetle kryteriów wskazanych w pkt A Regulaminu), może zostać przyznana niższa liczba nagród.

3.6. W terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wyłonienia zwycięzców Organizator powiadomi zwycięzców o wygranej przesyłając wiadomość na adres e-mail podany podczas rejestracji konta na Platformie. W wiadomości znajdować się będzie aktywny link do elektronicznego formularza, który zwycięzca zobowiązany jest wypełnić i przesłać do Organizatora (nie dotyczy laureatów nagród, o których mowa w pkt. 2.1.8. Regulaminu).

3.7. Formularz, o którym mowa w pkt 3.5. Regulaminu zwycięzca zobowiązany jest wypełnić i przesłać do Organizatora w nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia go o wygranej (otrzymania wiadomości e-mail). Prawidłowo wypełniony formularz zwycięzcy wymaga podania danych osobowych niezbędnych do wysyłki nagrody, tj. imię i nazwisko zwycięzcy, adres korespondencyjny i numer telefonu umożliwiający kontakt z kurierem.

3.8. Zwycięzca rezerwowy wyłoniony dla danej nagrody zostanie poinformowany o prawie do otrzymania tej nagrody dopiero w momencie, kiedy zwycięzca podstawowy dla tej nagrody nie spełni wszystkich warunków formalnych jej otrzymania. Do zwycięzców rezerwowych stosuje się odpowiednio wszystkie warunki i zasady wydawania nagród określone dla zwycięzców podstawowych. Jeśli również żaden ze zwycięzców rezerwowych nie spełni wszystkich warunków wydania mu nagrody, nagroda ta pozostanie własnością Organizatora.

3.9. Nagrody wydane zostaną najpóźniej do dnia 28 lutego 2022 r. za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez zwycięzcę w formularzu zwycięzcy a w przypadku nagrody, o której mowa w pkt. 2.1.8. Regulaminu w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany podczas rejestracji konta na Platformie.

3.10. Odbiór nagrody wydanej za pośrednictwem firmy kurierskiej zwycięzca pokwituje swoim podpisem. Doręczenie nagrody do rąk osoby zamieszkującej pod adresem wskazanym przez zwycięzcę i podpisanie potwierdzenia odbioru przesyłki uznaje się za skuteczne wydanie nagrody.

4. REKLAMACJE

4.1. Uczestnicy mogą zgłaszać reklamacje do Organizatora przez cały czas trwania Konkursu, nie później niż do dnia 14 marca 2022 r. (decyduje data doręczenia do Organizatora).

4.2. Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym na adres SUN GROUP sp. z o.o. sp.k., ul. Pilska 8, 64-850 lub mailowo na adres konkurs@sungroup.pl w temacie podając: „Reklamacja – Konkurs”.

4.3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny (w przypadku, gdy reklamacja została wysłana listem poleconym), numer telefonu, wskazanie przyczyny reklamacji i żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.

4.4. Decyzja o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji zostanie wysłana do Uczestnika w terminie 7 dni od daty doręczenia reklamacji do Organizatora w analogiczny sposób, w jaki zostało przesłane zgłoszenie reklamacyjne.

4.5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

5. PODATKI

Do każdej nagrody w Konkursie przypisana jest dodatkowa nagroda pieniężna obliczona według wzoru [Wartość nagrody * 10/9 – Wartość nagrody] i zaokrąglona do pełnej złotówki. Dodatkowa nagroda pieniężna nie podlega wydaniu zwycięzcy, lecz zostanie potrącona przez Organizatora i przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie w wysokości 10% wartości nagrody zgodnie z art. 41 ust. 4 i ust. 7 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

6. LICENCJA DO NAGRODZONYCH ZGŁOSZEŃ

6.1. Z chwilą wydania nagrody zwycięzca Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na wykorzystanie nagrodzonej w Konkursie Odpowiedzi (jako utworu) na następujących polach eksploatacji:

6.1.1. utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;

6.1.2. zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na taśmach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

6.1.3. rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony w pkt 6.1.1.-6.1.2. Regulaminu – publiczne wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na stronach internetowych;

6.1.4. wykorzystanie w utworach multimedialnych;

6.1.5. wykorzystanie utworu w całości lub jego fragmentów.

6.2. Licencja udzielona zostaje bez ograniczeń terytorialnych, na okres 3 lat. Termin obowiązywania licencji rozpoczyna bieg począwszy od dnia wydania zwycięzcy nagrody w Konkursie.

6.3. Organizator uprawniony jest do udzielenia sublicencji na warunkach określonych w pkt 6 Regulaminu.

6.4. Ponadto, zwycięzca uprawnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do Odpowiedzi (utworu), w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem utworu na powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji utworu, łączenia go z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji. Dodatkowo, zwycięzca zezwala na nieoznaczanie utworu swoim imieniem, nazwiskiem czy pseudonimem oraz na udostępnianie go anonimowo.

6.5. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszeniem jej ewentualnych praw do Odpowiedzi, zwycięzca zobowiązuję się do ich pełnego zaspokojenia i zwolnienia Organizatora w tym zakresie. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej roszczeń, o których mowa w zdaniu poprzednim, zwycięzca zobowiązuje się do przystąpienia w procesie po stronie pozwanego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału w sprawie.

7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

7.1. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych, tzn. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

7.2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest LETYSHOPS KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG, AKACOS ÚT 15 2161 CSOMÁD (kontakt: dpo@letyshops.com).

7.3. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu i realizacji postanowień jego Regulaminu.

7.4. Więcej informacji o regułach przetwarzania danych osobowych w związku z organizacją Konkursu promocyjnych znajduje się w załączniku do Regulaminu – Zasadach przetwarzania danych osobowych.

8. WAŻNE ZASTRZEŻENIA ORAZ POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione (niezależnie od podstawy prawnej) przez: Organizatora, Letyshops oraz inne podmioty związane bezpośrednio z organizowaniem i przebiegiem Konkursu, a także osoby pozostające z ww. osobami w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub bliskiego stosunku towarzyskiego.

8.2. Zgłoszenie udziału w Konkursie nie jest możliwe jeśli cashback został naliczony przez Biuro Obsługi Klienta na skutek zgłoszenia przez Uczestnika reklamacji.

8.3. Przystępując do udziału w Konkursie (tzn. spełniając warunki o których mowa w pkt 1.4. Regulaminu) Uczestnik potwierdza, że:

8.3.1. zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia,

8.3.2. jest autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które mogły powstać w związku ze zgłoszeniem jego odpowiedzi na pytanie konkursowe, a utwory te nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich oraz że jego autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone.

8.4. Zgłoszenie w Konkursie (Odpowiedź):

8.4.1. powinno być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika;

8.4.2. nie może zawierać treści obraźliwych, obscenicznych, rasistowskich, naruszających powszechnie uznane normy społeczne, a także treści sprzecznych z prawem;

8.4.3. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących marki „Letyshops”;

8.4.4. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich;

8.4.5. nie może naruszać w jakikolwiek inny sposób postanowień Regulaminu.

8.5. W sytuacji powzięcia wątpliwości, co do zgodności postępowania Uczestnika w Konkursie z Regulaminem, Organizator ma prawo prowadzić postępowanie wyjaśniające mające na celu usunięcie ww. wątpliwości. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń na piśmie, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w Konkursie. Niespełnienie warunków wynikających z Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań może spowodować, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagród.

8.6. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora z tytułu niezgodności z prawdą oświadczenia określonego w pkt 8.3.2. Regulaminu i zobowiązany jest zwolnić Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw, a także naprawić szkody i zwrócić koszty poniesione przez Organizatora w związku z takimi roszczeniami osób trzecich.

8.7. W każdym przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika, Organizator uprawniony jest do wykluczenia go z udziału w Konkursie. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy w szczególności:

8.7.1. prowadzą działania sprzeczne z prawem, a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich;

8.7.2. prowadzą jakiekolwiek działania, które mają na celu obejście Regulaminu, zabezpieczeń lub zasad funkcjonowania Konkursu, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego potwierdzającego ww. przypuszczenie.

8.8. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego, jak również zastrzeżenie innego sposobu ich wydania.

8.9. Nagrody nieodebrane w terminie z winy zwycięzcy oraz nagrody osób wykluczonych z udziału w Konkursie, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, pozostają własnością Organizatora.

8.10. Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

8.11. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty ani grą na automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

8.12. Konkurs realizowany jest przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.

8.13. Regulamin jest jawny i dostępny na stronie https://letyshops.com/pl.

8.14. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu w okresie trwania Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników. Wszyscy Uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie https://letyshops.com/pl oraz wiadomość e-mail wysłaną na adres podany podczas rejestracji na Platformie.

8.15. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie złożone na adres Organizatora lub wysłane na adres e-mail konkurs@sungroup.pl.

8.16. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.

8.17. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.

ZAŁĄCZNIK

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZY PRZEPROWADZANIU KONKURSU

„WYMYŚL SLOGAN REKLAMOWY DLA LETYSHOPS”

(dalej: Konkurs)

1. Administratorem Twoich danych osobowych jako Uczestnika konkursu „Wymyśl slogan reklamowy dla Letyshops” („Konkurs”) jest LETYSHOPS KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG, AKACOS ÚT 15 2161 CSOMÁD.

2. Jeżeli chciałabyś/chciałbyś skontaktować się z administratorem Twoich danych możesz to zrobić poprzez e-mail na adres: dpo@letyshops.com.

3. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu i realizacji postanowień jego regulaminu. Przetwarzanie Twoich danych odbywa się dlatego, że jest to niezbędne dla wykonania zobowiązań Organizatora wobec uczestników Konkursu, wynikających z faktu przeprowadzania Konkursu.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie oraz (w odniesieniu do zwycięzców) do otrzymania nagrody lub (w przypadku uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Konkursie oraz (w przypadku zwycięzców) brakiem możliwości otrzymania nagrody lub (w przypadku uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji.

5. Odbiorcami Twoich danych są następujące kategorie podmiotów: Organizator Konkursu, któremu administrator zlecił koordynowanie przebiegu Konkursu i który przetwarza w tym celu dane w imieniu administratora, a także inne podmioty, przy pomocy których organizator Konkursu przeprowadza Konkurs i wydaje przewidzianej w nim nagrody, np. firmy kurierskie, dostawcy usług informatycznych, podmioty świadczące usługi prawne, księgowe itp.

Twoje dane ujawniamy innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do przeprowadzenia Konkursu. W każdym przypadku, gdy ujawniamy Twoje dane innym podmiotom, dokonujemy tego w ramach obowiązujących przepisów. Jeśli nasi usługodawcy przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu, muszą zapewnić gwarancje wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które będą chroniły Twoje dane osobowe i spełniały wymogi ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

6. Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzamy przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z udziału w Konkursie. W przypadku zgłoszenia roszczenia przez daną osobę, okres przechowywania i przetwarzania jej danych osobowych może ulec przedłużeniu, jeśli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia roszczenia i ewentualnej obrony przed takim roszczeniem.

7. Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. Twoje prawa obejmują:

a. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych

b. prawo do poprawiania danych

c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych

d. prawo do żądania usunięcia danych.

8. Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt z administratorem poprzez e-mail na adres: dpo@letyshops.com.

9. Jeżeli dojdzie do naruszenia reguł przetwarzania Twoich danych osobowych, to masz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). W ramach wykonania tego uprawnienia należy podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności oraz czego się domagasz.

10. Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych wówczas, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego uzasadnionego interesu. Sprzeciw możesz zgłosić poprzez kontakt z administratorem poprzez e-mail na adres: dpo@letyshops.com.

0
You’re a bit late unfortunately :(
All cashback boosts for this store have been used already. Perhaps they will appear again later. But you still can find such boosts in other stores.
Hot deals!
Search for increased cashback in our catalogue! All offers are limited in number and time so don’t miss your chance.